Statutter for utdeling av "pokal for beste idrettsprestasjon"  

 1. Pokalen for beste idrettsprestasjon er en sølv- eller tinnpokal med gravering og lagsmerke.
 2. Den deles ut for årets beste idrettsprestasjon, individuelt eller lagmessig.
 3. Individuelt kan den tildeles samme utøver bare en gang.
 4. På årsmøtet velges 2 representanter med personlige varamenn som sammen med lagets leder utgjør juryen som bedømmer og velger hvem som skal tildeles neste års premie. Lagets leder er juryens leder.
 5. Skriftlig forslag til kandidat(er) fremmes for lagets leder innen 15. januar.
 6. Utdeling av pokalen skjer på lagets årsmøte (ca. 20. februar).
 7. På juryens møte skal statuttene og de innkomne forslag refereres før det foretas avstemning. NB ! Betalt medlemskap er en klar forutsetning for tildeling av pokalen


Statutter for utdeling av "den lille innsatspokalen" 

 1. Den lille innsatspokalen er en sølv- eller tinnpokal med gravering og lagsmerke.
 2. Den deles ut til en jente og en gutt under 18 år.
 3. Den kan tildeles samme utøver bare en gang.
 4. Som pkt. 4 over.
 5. Skriftlig forslag til kandidater fremmes for lagets leder innen 15. januar. Alle jenter og gutter som ikke har fylt 18 år pr. 31.12. er kandidater.
 6. Vinner av innsatspokalen skal ha vært en god ambassadør for klubben gjennom god innsats på trening og konkurranser. Vinneren skal fremstå som en god rollemodell for andre i klubben.
 7. Utdeling av pokalen skjer på lagets årsmøte (ca. 20. februar).
 8. På juryens møte skal statuttene og de innkomne forslag refereres før det foretas avstemning. NB ! Betalt medlemskap er en klar forutsetning for tildeling av pokalen


Statutter for æresbevisninger

 1. Æresbevisninger tildeles kun medlemmer av laget. Lagets styre fatter vedtak om tildeling etter innstilling av en jury på 3 medlemmer, valgt av årsmøtet.
 2. Æresdiplom kan tildeles den som har minst 15 års medlemskap i laget, og som har lagt ned et stort og fortjenestfullt arbeid for laget, enten på det sportslige og/eller det administrative planet.
 3. Æresmedaljen med diplom er lagets høyeste utmerkelse, og kan ved enstemmig vedtak i arbeidsutvalget tildeles den som har vært med i laget i minst 25 år, og gjennom denne perioden utført et godt og fruktbringende arbeid for laget.
  • Æresmedalje med diplom kan ikke tildeles medlemmer under 50 år.
  • Når et medlem som innehar æresmedaljen dør, skal styret sørge for at medaljen bringes tilbake til laget. Medaljen skal deretter, helst sammen med et bilde av avdøde, få en hedersplass i lagets klubbrom.
  • Æresmedaljen med diplom kan også tildeles post mortem. Medaljen blir da å plassere direkte i lagets klubbrom mens diplomet overrekkes de etterlatte.
  • Med æresmedlemskap følger livsvarig medlemskap og fri adgang til alle lagets idrettsarrangement.
  • Utdelingen av ovennevnte æresbevisninger foretas fortrinnsvis på lagets årsmøte, årsfest eller ved jubileer. Punkt d kan avvikes herfra.
  • Et enstemmig arbeidsutvalg kan i spesielle tilfelle vedta å dele ut æresbevisningene uten at alle vilkårene under pkt. 1, 2, 3-1 og 2 er oppfylt.